برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشورThe Secretariat of the Higher Education Area of ​​the State Health Department

فهرست اصلی

آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها

  • معرفی همکاران
     مسئول بسته: آقای صالح حیدریان
      کارشناس: خانم ثریا سرخوش
      کارگروه منطقه ای: 
    -
 دکتر حمید رضا خلخالی مسئول بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها / علوم پزشکی ارومیه
   - دکتر سکینه آقا زاده مسئول بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها / علوم پزشکی ارومیه
   - دکتر عزیز کامران مسئول بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها / علوم پزشکی اردبیل
   - دکتر حامد زندیان مسئول بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها / علوم پزشکی اردبیل
   - دکتر بلال مسافری مسئول بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها دانشکده علوم پزشکی مراغه
  - دکتر علی بهادری مسئول بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها دانشکده علوم پزشکی سراب
  - دکتر باقر حیاتی  مسئول بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها دانشکده علوم پزشکی خلخال
  - دکتر حسین متعارفی مسئول بسته آمایش سرزمینی، ماموریت گرایی و تمرکززدایی و ارتقای توانمندی دانشگاهها دانشکده علوم پزشکی خوی

 
  • برنامه ملی اقدام سال 98
محور1:  توسعه ماموریت گرایی در مناطق آمایش سرزمینی و دانشگاههای علوم پزشکی
    - اقدام: 
اجرای ماموریت های محول شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 
محور2: گسترش واسپاری خدمات آموزش عالي علوم پزشكي به بخش غیردولتی
    - اقدام:
 پیشنهاد برنامه آموزشی نظام مند کوتاه مدت بر مبنای نیازهای بخش دولتی و غیر دولتی