برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

دبیرخانه کلان منطقه دو آمایش آموزش عالی بخش سلامت کشورThe Secretariat of the Higher Education Area of ​​the State Health Department

فهرست اصلی

برنامه ملی اقدام سال 98 بسته اعتباربخشی برنامه ها، موسسات و بیمارستانهای آموزشی

محور1: استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی موسسه­ای دانشگاهها و دانشکده­های علوم پزشکی
    - اقدام: 
نظارت بر انجام فرایند اعتباربخشی در دانشگاههای منطقه
    - اقدام: حمایت برای انجام اعتباربخشی از نظر نیروی انسانی ارزیابی
    - اقدام: تعامل با کمیسیون ملی اعتبار بخشی ستاد
    - اقدام: انجام ارزیابی بیرونی دانشگاه در کلان منطقه

محور2: استمرار اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی (مراکز ارائه خدمات آموزشی)
    - اقدام: 
نظارت بر انجام فرایند اعتباربخشی
    - اقدام: حمایت برای انجام اعتباربخشی از نظر نیروی انسانی ارزیابی
    - اقدام: تعامل با کمیسیون ملی اعتبار بخشی ستاد
    - اقدام: انجام ارزیابی بیرونی دانشگاه در کلان منطقه

محور3: اعتباربخشی برنامه های آموزشی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور
    - اقدام: 
تشکیل و استمرار فعالیت کمیته اعتباربخشی برنامه‌ها در کلان منطقه
    - اقدام: نظارت برفعالیت کمیته‌های دانشگاهی
    - اقدام: تحلیل گزارشات اعتباربخشی برنامه‌های دانشگاهی کلان منطقه

محور4: اجرای نظام اعتباربخشی آموزشی مراکز و برنامه های آموزش­ مداوم و آموزشهای مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت
    - اقدام: 
تشکیل و استمرار فعالیت کمیته اعتباربخشی برنامه‌ها در کلان منطقه
    - اقدام: نظارت برفعالیت کمیته‌های دانشگاهی
    - اقدام: تحلیل گزارشات اعتباربخشی برنامه‌های دانشگاهی کلان منطقه